OFERTA

Anteriz

Wycena nieruchomości

 • wycena nieruchomości lokalowych;
 • wycena nieruchomości zabudowanych;
 • wycena nieruchomości niezabudowanych;
 • wycena nieruchomości komercyjnych;
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych;
 • wycena własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych;
 • sporządzanie opinii o wartości;

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla różnych celów: 

 • kupna - sprzedaży, zamiany;
 • zabezpieczenia wierzytelności;
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej;
 • postępowań sądowych;
 • podatkowych i sprawozdań finansowych;

doradztwo w zakresie nieruchomości

 • doradztwo w zakresie nieruchomości;
 • doradztwo w procesie inwestycyjnym (budowa, rozbiórka, itp.);
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i dokumentacji;
 • reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym;

Inwentaryzacja zieleni

   • inwentaryzacja drzew i krzewów;
   • sporządzanie wniosków o wycinkę;
   • współpracujemy z firmą zająmującą się pielęgnacją zieleni oraz z rzeczoznawcą dendrologicznym;